Мы о себе

logo

Выбирать язык

ICG призывает к Международному женскому дню 8 марта. Zaproszenie ICG na Międzynarodowy Dzień Kobiet 8 marca

Górnicy z całego świata, wspierają walkę kobiet na szczeblu lokalnym i międzynarodowym. W naszym międzynarodowym programie walki górników, między innymi: "... Kobiety są gorzej opłacane i dyskryminowane przez nierówne wynagrodzenia. Zajmujemy zdecydowane stanowisko przeciwko seksizmowi, opresji seksualnej i przemocy wobec kobiet.

Шахтеры мира поддерживают борьбу женщин на местном и международном уровнях. В нашей международной программе борьбы шахтеров, среди прочего: "... Женщины хуже оплачиваются и тем самым их дискриминируют. Мы выступаем против сексизма, сексуального подавления и насилия против женщин.

 Przeciwko przerzucaniu na rodziny obciążeń związanych z opieką i edukacją ich dzieci i powielaniem siły roboczej. ... Walczymy z wszelkimi formami szczególnego wyzysku i ucisku kobiet i wspieramy międzynarodowy ruch kobiecy na rzecz wyzwolenia kobiet".
Górnicy postanowili wziąć udział w Międzynarodowym Dniu Kobiet na całym świecie i współpracować z międzynarodową organizacją kobiecą na najniższym szczeblu w swojej globalnej walce. Są zdecydowani pracować na rzecz promowania pozycji kobiet w programach organizacji ludzkich, związkowych i politycznych na szczeblu lokalnym i międzynarodowym. My, górnicy na całym świecie, wzywamy kobiety na poziomie najbliższym obywatelom do koordynacji wspólnej walki o samowyzwolenie w obliczu feudalizmu, kapitalizmu i dominacji imperialistycznej, które są przyczyną niszczenia masowych warunków życia, ucisku i podwójnego wyzysku kobiet, źródłem kontynuacji struktur i tradycji stosunków patriarchalnych oraz walki o demokrację, wolność i przezwyciężenie antykomunizmu na poziomie światowym. W dzisiejszym świecie wizja górników na całym świecie jest "...połączonym w skali światowej ruchem górniczym, walczącym o siebie i swoje dzieci, by oddać skarby ziemi, wody i powietrza w ręce tych, którzy udostępniają je dzięki swojej pracy. Powinny być one wykorzystywane do bogatego i zdrowego życia w godności dla wszystkich ludzi w harmonii z naturą - bez wyzysku i ucisku" jest możliwe tylko w związku z walką o wyzwolenie kobiet na całym świecie.
Против взваливания обузы по уходу и воспитанию их детей и воспроизводства рабочей силы на семьи. ... Мы боремся против всех форм особенной эксплуатации и угнетения женщины и поддерживаем международное боевое женское движение за освобождение женщины." Шахтеры решили принять участие в праздновании Международного женского дня во всем мире и сотрудничать с международной женской организацией на низовом уровне в своей глобальной борьбе. Они полны решимости добиваться улучшения положения женщин в повестках дня человеческих, профсоюзных и политических организаций на местном и международном уровнях.
Мы, горняки всего мира, призываем женщин на низовом уровне координировать совместную борьбу за самоосвобождение перед лицом феодализма, капитализма и империалистического господства, которые являются причиной разрушения массовых условий жизни, угнетения и двойной эксплуатации женщин, источником сохранения структур и традиций патриархальных отношений и борьбы за демократию, свободу и преодоление антикоммунизма на мировом уровне. В современном мире мировоззрение шахтеров заключается в том, чтобы "... объединённого по всему миру движения горняков, которое в своих интересах и в интересах своих детей борется за то, чтобы богатства земли, воды и воздуха принадлежали тем, кто добывает их своим трудом. Они должны быть использованы для богатой, достойной и здоровой жизни всех людей в единстве с природой – без эксплуатации и угнетения" - это возможно только в связи с борьбой за освобождение женщин во всем мире.